header

Home

Biography

Research Interest

The Lab and Personnel

Major Honors

Editor and Editorial Board

Publications

Positions Available

News Release

Links


Current Lab Personnel

Our work cannot be possible without the help of current lab members.


Dr. Dan Shu
Research Associate Professor

Dr. Daniel Binzel
Research Assistant Professor


Cheyenne Wagner
Administrative Assistant

a
Dr. Wen-Jui Lee
Post-doc


Dr. Nasir Uddin
Post-doc

a
Xin Li
Graduate Student

a
Chenxi Liang
Graduate Student

a
Archie Bhullar
Graduate Student

a
Kai Jin
Graduate Student

a
Cristian Guzman
PharmD Student

 

 

 

Current Lab Pictures

Front row L-R: Peixuan Guo, Dana Driver, Pu Zhang, Mario Viewege, Daniel Binzel, Chiran Ghimire, Hongzhi Wang, Zhen Zheng, Zhefeng Li, Xin Li, Hongran Yin, Dan Shu, Zhengyi Zhao, Fengmei Pi, Lora McBride. Second row L-R: Julia Pinsonneault, Sijin Guo, Congcong Xu, Zhouxiang Ji, Xijun Piao, Jimmy Kuo, Xinqi Kang (Aug 2017)

 

Front row L-R: Xiaofang Jia, Zhengyi Zhao, Fengmei Pi, Megan Heitkemper, Dan Shu, Peixuan Guo, Hui Zhang, Hongran Yin. Second row L-R: Zhefeng Li, Congcong Xu, Hongzhi Wang, Danny Jasinski, Shaoying Wang, Nancy Wardle, Daniel Binzel, Hui Li, Mario Vieweger, Sijin Guo, Xijun Piao, Zhouxiang Ji. (Oct 2016)

 

Dr. Guo with students who passed their doctoral defense in 2016 (L-R): Daniel Binzel, Shaoying Wang, Fengmei Pi, Zhengyi Zhao, and Hui Li. (Oct 2016)

 

3-way junction! (Oct 2016)

Former Lab Pictures

 

Front row L-R: Fengmei Pi, Dan Shu, Peixuan Guo, Zhengyi Zhao, Yi Shu, Hongran Yin, Zhefeng Li. Second row L-R: Mary Wilson, Farzin Haque, Congcong Xu, Zhi Zhou, Hui Zhang, Sijin Guo. Back row L-R: Daniel Binzel, Daniel Jasinski, Mario Viewger, Shaoying Wang, Hui Li, Erfu Yan, Zhouxiang Ji, Yanqi Xie, Cheng Li. (Oct 2015. Photo Credit: Zuodong Jiang)

Front row L-R: Fengmei Pi, Yi Shu, Hui Zhang, Jordan Surface. Second row L-R: Peixuan Guo, Jeannie Haak, Dan Shu, Zhengyi Zhao, Ashwani Sharma. Third row L-R: Emil Khisamutdinov, Daniel Jasinski, Farzin Haque, Hui Li, Erfu Yan, Mehdi Rajabi. Back row L-R: Daniel Binzel, Teak Lee, Shaoying Wang. (September 2013. Photo Credit: Dave Melanson)

Front row L-R: Jeannie Haak, Eva Beabout, Yi Shu, Zhengyi Zhao, Fengmei Pi, Zheng Cui, Hui Zhang. Second row L-R: Emil Khisamutdinov, Hui Li, Dan Shu, Peixuan Guo, Farzin Haque, Shaoying Wang, Le Zhang. Back row L-R: Daniel Binzel, Daniel Jasinski, Chad Schwartz. (April 2013. Photo Credit: Dr. Janice Ortega)


Front row L-R: Gianmarco De Donatis, Shaoying Wang, Hui Li, Le Zhang, Dr. Peixuan Guo, Zhengyi Zhao, Yi Shu, Fengmei Pi, Hui Zhang. Back row: Randall Reif, Nayeem Hossain, Chad Schwartz, Daniel Binzel, Jia Geng, Brent Hallahan, Huaming Fang, Farzin Haque, Dan Shu, Zhanxi Hao (February 2012. Photo Credit: Karl R. Lawrence)

Apr 2009
Front Row L-R: Mindy Laswon, Emily Gerhardt, Dan Shu, Jing Hu, Yi Shu, Hui Zhang.
Middle: Le Zhang, Huaming Fang, Mathieu Cinier, Farzin Haque, Dr. Guo, Wei Li.
Back Row: Randall Reif, Peng Jing, Anne Vonderheide, Daniel Binzel, Chad Schwartz, Dr. Hao, Jia Gen
g (September 2010. Photo Credit: Wei Li)

Apr2009

2008

Front Row L-R: Wenjuan Wang, Jing Liu, Shuhui Wan, Hui Zhang, Yi Shu, Feng Xiao, Marci Madera, Dr. Guo, Anne Vonderheide, Mollie Johnson, Dan Shu, Linda Keller, Huaming Fang. Back Row: Faqing Yuan, Carlos Bohorquez, Chris Stites, Fazin Haque, Tae Jin Lee, Chad Schwartz, Jia Geng, Peng Jing. (April 2009. Photo Credit: Dr. Eric Smith)


Standing Row L-R: Jia Geng, Dan Shu, Adam Brown, Dr. Guo, Jonathan Wood, Jennifer Mehl, Linda Keller, Hui Zhang, Wenjuan Wang, Yi Shu, Jing Liu, .
Front Row:
Tae Jin Lee, Huaming Fang, Faqing Yuan, Feng Xiao.


Front Row L-R: Dr. Peixuan Guo, David Wendell, Oana Coban, Hauming Fang, Linda Pelton, Stephen Perrin.
Back Row:
Jia Geng, Hui Zang, Jing Liu, Feng Xiao, Yi Shu, Peng Jing, Hongkwan Cho, Taejin Lee, Garrett Lauf.


Front Row L-R: Hui Zhang, Dr. Guo, Dan Shu, Feng Xiao, Alexander DiMauro.
Back Row:
Jeffrey Wells Lai, Nicholas Snead, Taejin Lee, Songchuan Guo, Qing Zhou.


Front Row L-R: Dr. Guo, Ying Cai, Lisa Taylor, Feng Xiao, Dan Liang, Dan Shu, Hui Zhang.
Back Row:
Taejin Lee, Jianhe Sun, Larry DuBose, Steve Cogill, Songchuan Guo.


Taejin Lee, Dr.Guo, Songchuan Guo, Ying Cai, Feng Xiao, Jeremy Hall, Hui Zhang, Jane Kovach, Dieter Moll, Dan Shu


Left: Songchuan Guo, Richard Roll, Dr. Peixuan Guo, Jeremy Hall
Right: Paul Hall, Stephen Hoeprich, Dieter Moll, Dan Shu, Jane Kovach


Top: Dieter Moll, Dmitri Grigoriev, Jane Kovach, Songchuan Guo
Bottom: Lisa Huang, Dr.Peixuan Guo, Dan Shu, Student


Bottom: Mark Trottier, Kyle Garver, Dr.Peixuan Guo, Choong-Sik Lee
Top: Chunlin Zhang, Elke Scholz, Marlisa, Student


Shreyasi Chatterjee, Steve Hoeprich, Yahya Mat-Arip, Dr. Peixuan Guo, Dan Shu

Former Lab Personnel
Dr. Xijun Piao, 2016-2018
Dr. Hui Zhang, 2004-2017
Dr. Daniel Jasinski, 2012-2017
Dr. Hui Li, 2012-2016
Dr. Zhengyi Zhao, 2012-2016
Dr. Shaoying Wang, 2012-2016
Dr. Fengmei Pi, 2012-2016
Dr. Yi Shu, 2007-2016
Dr. Farzin Haque, 2009-2015
Dr. Huaming Fang, 2007-2012
Dr. Jia Geng, 2007-2012
Dr. Feng Xiao, 2004-2010
D
r. Joon Sub Shim, 2008-2010
Dr. Taejin Lee, 2004-2009
Dr. Jing Liu
, 2007-2009

Linda Keller, 2008-200
9
Dr. Wenjuan Wang, 2008-2009
D
r. Faqing Yuan, 2008-2009

Dr. Oana Coban, 2007-2008
Dr. Richard Roll 2004
Dr. Dmitri Grigoriev 2002-2003
Dr. Lisa Huang 1998-2003
Dr. Yahya Mat-Arip 1996 - 2001
Dr. Chaoping Chen 1995-1999
Dr. Kyle Garver 1994-2000
Dr. Mark Trottier 1992-1998

Sarah Andres, Lab Assistant , 1996 - 2001 B.S. Biology 2001
Choong-Sik Lee 1990-1994
Zhiquan Chen 1996
Dryan Maloney Technician 1992-1993

D
r. Shreyashi Chatterjee 2000-2001

Dr. Abdoussalam Adina-Zade 1999-2000
Dr. Elke Scholz 1991-1996
Qinyun Huang 1994
Zhidong Yu 1993
Girresu Biru 1993
Chunlin Zhang 1992-1998
Elliot C. Mendelsohn 1992-1993
Steve Erickson 1990-1992
Sulma Mohammed 1991-1992
Li Yu 1990
Jane Kovach

(updated on 05-19-2022)

BACK TO TOP